Schwéier Gebuert zu Schengen, 3-4 gewonnen.

Schwéier Gebuert zu Schengen, 3-4 gewonnen.