Den Optakt Match souverän gewonnen.

Den Optakt Match souverän gewonnen.